1399-06-31
1399-07-20
مسابقه
جایزه معماری سازمانی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1399-07-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1399-07-30
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1399-06-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-08-05
1399-08-21
1399-08-22