فایل تعرفه های حمایت از همایش را از اینجا دانلود نمایید.