یک وجه معماری سازمانی وجه نظری آن است که بر اساس استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان، با تابع هدف بهینه‌سازی عملکرد و خروجی‌ها، به یکپارچگی فعالیت‌های کارکنان و منابع سرمایه‌ای سازمان می‌پردازد.  این یکپارچگی با ساختاری مشتمل بر واگذاری وظایف و خدمات به کارکنان با هماهنگی خاص صورت می‌پذیرد. پویائی، پیچیدگی، شبکه‌ای شدن، و درهم‌آمیختگی سازمان‌ها و ضرورت استفاده بهینه از محیط‌زیست چه در مقیاس منطقه‌ای و چه در مقیاس جهانی اهمیت وجه نظری معماری سازمانی را به نحو چشمگیری افزایش داده است. علیرغم افزایش این اهمیت، نظریه‌پردازان ساختار سازمانی بیشتر به توصیف سازمان پرداخته‌اند و کمتر به پیش‌بینی و تجویز راهکار پرداخته‌اند. با کمتر پرداختن به پیش‌بینی، تجویز و ارائه راهکار، حوزه معماری سازمانی از  دیدی عمیق به سازمان که می‌تواند منشأ بهینگی باشد بازمی‌ماند.  

تئوری معماری سازمانی برای طراحی دانش‌بنیان سازمان اهمیت دارد، لیکن در محتوی و طراحی فرایند بر اساس پیش‌بینی و تجویز راهکار کامل نیست. لذا وجه دیگر معماری سازمانی که تأکید روی به‌کارگیری تئوری معماری سازمانی در حوزه عمل است اهمیت خود را نشان می‌دهد. با لحاظ ارتباطی که بین علوم و مهندسی یا بین بیولوژی و پزشکی برقرار است می‌توان گفت بین دو وجه معماری سازمانی همین ارتباط برقرار است. یک وجه به مسائل نظری و یک وجه به حوزه عمل می‌پردازد .بنابراین نیاز است که تئوری‌های معماری سازمانی برای کاربرد در حوزه عمل توسعه یابد. لازمه برآوردن این نیاز همکاری مؤثر متخصصان حوزه‌های مختلف از مدیریت، مهندسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، روانشناسی با لحاظ دو وجه فوق است. در این همایش هدف فراهم آوری زمینه مشارکت نظریه‌پردازان، کنشگران و تعامل بین ایشان است.

دانشگاه تهران میزبان این همایش از سازمان‌ها، شرکت‌ها، و تولیدکنندگان در حوزه‌های فوق از وجه عملی و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از وجه نظری دعوت به عمل می‌آورد تا با ارائه مقالات، پوسترها و ارائه تجربیات در قالب کارگاه یا نشست­های تخصصی، محیط مناسبی برای مشارکت و تعامل فراهم می‌گردد.

دکتر علی معینی