*** توجه: امکان تغییر در زمانبندی کارگاه ها وجود دارد ***

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 ارتباط BPMS و سایر ابزارهای زیرساختی با معماری سازمانی
1399-08-21 18:00-20:00
به صورت مجازی 45
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
مهندس سید جعفر سیدی
2 مخزن معماری سازمانی در عمل: آشنایی با نرم‌افزار Sparx EA
1399-08-22 16:00-20:00
به صورت مجازی 60
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
مهندس علی رضایی-مهندس حمیدرضا اقیری