*** توجه: امکان تغییر در زمانبندی کارگاه ها وجود دارد ***

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 Evolutionary (Big) Data Analytics: Concepts and Applications
1399-08-17 14:00-16:00
به صورت مجازی 45
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
Dr. Amir H. Gandomi
2 فرآیندکاوی و کاربرد آن در سازمان‌ها
1399-08-17 16:00-18:00
به صورت مجازی 30
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر علی بزرگی
3 Harnessing the Power of Big Data, Blockchain, and IoT
1399-08-17 18:00-20:00
به صورت مجازی 40
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
Dr. Farshad Firouzi and Dr. Amir Rahmani
4 نحوه کارکرد چرخه کسب و کار تحلیلی در سازمان‌های امروزی
1399-08-18 14:00-16:00
به صورت مجازی 25
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر علی معینی
5 آشنایی با پیکره دانش مدیریت داده (DMBOK)
1399-08-18 16:00-18:00
به صورت مجازی 35
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر علی کمندی
6 Architectural Tradeoffs in Machine Learning Systems
1399-08-18 18:00-20:00
به صورت مجازی 45
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
Dr. Pooyan Jamshidi
7 الگوی پیشنهادی استمرار کسب وکارهای کوچک و خرد در شرایط بحران کووید ۱۹: تجربه بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
1399-08-19 14:00-16:00
به صورت مجازی 25
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر زهرا رهایی
8 طراحی ساختار سازمانی واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی
1399-08-19 16:00-19:00
به صورت مجازی 45
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
مهندس رضا کرمی
9 ارزیابی بلوغ قابلیت های سازمانی مبتنی بر مدل یکپارچه CMMI Ver. 2.0
1399-08-19 19:00-20:00
به صورت مجازی 35
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر شیدا دیانی - مهندس مجید ایروانیان
10 کسب و کار یا استارتاپ، معماری تعامل
1399-08-20 14:00-16:00
به صورت مجازی 35
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 700,000 ریال
دکتر کتایون سپهری
11 معماری سازمانی با رویکرد سرویس گرا برای بانک ها و مؤسسات مالی
1399-08-20 16:00-18:00
به صورت مجازی 45
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر بابک درویش روحانی-مهندس صالح راد
12 ارزیابی کیفیت معماری سازمان از طریق یک مدل ارزیابی جدید
1399-08-20 18:00-20:00
به صورت مجازی 35
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
دکتر مینا رنجبرفرد-مهندس سیده ریحانه میرسالاری
13 ارتباط BPMS و سایر ابزارهای زیرساختی با معماری سازمانی
1399-08-21 18:00-20:00
به صورت مجازی 45
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
مهندس سید جعفر سیدی
14 مخزن معماری سازمانی در عمل: آشنایی با نرم‌افزار Sparx EA
1399-08-22 16:00-20:00
به صورت مجازی 60
1,000,000 ریال
اعضای آزمایشگاه های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه ها 500,000 ریال
ثبت نام سازمانی-تعداد بالا با هماهنگی دبیرخانه 700,000 ریال
اعضای کمیته علمی همایش 0 ریال
مهندس علی رضایی-مهندس حمیدرضا اقیری
15 لیست انتظار کارگاه طراحی ساختار سازمانی واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی
1399-08-19 16:00-19:00
0 ریال
مهندس کرمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.