شورای سیاستگذاری
مهندس رضا باقری اصل
رئیس شورای سیاست‌گذاری
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: bagheriasl [at] nan.nan
دکتر علی معینی
رئیس همایش
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moeini [at] ut.ac.ir
دکتر فریدون شمس علیئی
عضو شورای سیاست‌گذاری
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f_shams [at] sbu.ac.ir
دکتر جعفر حبیبی
عضو شورای سیاست‌گذاری
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: jhabibi [at] sharif.edu
دکتر علی کمندی
دبیر همایش
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kamandi [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر فریدون شمس علیئی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f_shams [at] sbu.ac.ir
دکتر علی معینی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moeini [at] ut.ac.ir
دکتر جعفر حبیبی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: jhabibi [at] sharif.edu
مهندس سید ابراهیم ابطحی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: abtahi [at] sharif.edu
دکتر اسلام ناظمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: nazemi [at] sbu.ac.ir
دکتر علی کمندی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kamandi [at] ut.ac.ir
دکتر حسن حقیقی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: h_haghighi [at] sbu.ac.ir
دکتر عباس حیدرنوری
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: heydarnoori [at] sharif.edu
دکتر بهروز زارعی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: bzarei [at] ut.ac.ir
دکتر سعید روحانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: srouhani [at] ut.ac.ir
دکتر کامبیز بدیع
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: k_badie [at] itrc.ac.ir
دکتر سید رئوف خیامی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شیراز
پست الکترونیکی: khayami [at] sutech.ac.ir
دکتر سعید عربان
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: araban [at] um.ac.ir
دکترمحمد لگزیان
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: m-lagzian [at] um.ac.ir
دکتر حمیدرضا احمدی‌فر
عضو کمیته علمی
دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: ahmadifar [at] guilan.ac.ir
دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل
عضو کمیته علمی
دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: mirroshandel [at] gmail.com
دکتر فرهاد مردوخی
عضو کمیته علمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
پست الکترونیکی: mardukhi [at] razi.ac.ir
دکتر سید اکبر مصطفوی
عضو کمیته علمی
دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
دکتر ولی درهمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه یزد
پست الکترونیکی:  vderhami [at] yazd.ac.ir
دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: jahangard [at] yazd.ac.ir
دکتر بهار فراهانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: farahani.ict [at] gmail.com
دکتر محمدامین فضلی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: fazli [at] sharif.edu
دکتر سعید شکرالهی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: s_shokrollahi [at] sbu.ac.ir
دکتر فتانه تقی یاره
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ftaghiyar [at] ut.ac.ir
دکتر علی بزرگی امیری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: alibozorgi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد مهدی نصیری خونساری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmnasiri [at] ut.ac.ir
دکتر سارا بوربور
عضو کمیته علمی
دانشگاه امیر کبیر، مرکز آمار و رصد شهری
پست الکترونیکی: sara.burbur [at] gmail.com
دکتر امیر محترمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: mohtarami [at] mut.ac.ir
دکتر اکبر نبی الهی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد نجف آباد
پست الکترونیکی: nabi.akbar [at] gmail.com
دکتر سید مهدی وحیدی پور
عضو کمیته علمی
دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: vahidipour [at] kashanu.ac.ir
دکتر جواد سلیمی سرتختی
عضو کمیته علمی
دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: salimi [at] kashan.ac.ir
کمیته علمی پنل تخصصی صنعت بیمه (تحول دیجیتال)
دکتر حمید کردبچه
رئیس پنل تخصصی صنعت بیمه (تحول دیجیتال)
رئیس پژوهشکده بیمه
پست الکترونیکی: kurdbacheh [at] irc.ac.ir
دکتر لیلی نیاکان
عضو کمیته علمی
پژوهشکده بیمه
پست الکترونیکی: niakan [at] irc.ac.ir
دکتر مهناز منطقی پور
عضو کمیته علمی
پژوهشکده بیمه
پست الکترونیکی: manteqipour [at] irc.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر بهار فراهانی
مدیر کارگاه های همایش
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: farahani.ict [at] gmail.com
مهندس رضا کرمی
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: karami [at] golsoft.com
مهندس امیررضا مهجوریان
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: a.mahjoorian [at] gmail.com