نقش حکمروایی داده در بهبود مدیریت شهری
کد مقاله : 1058-NCAEA
نویسندگان:
سارا بوربور حسینبیگی *1، شیرین حامدآهنگری2
1رئیس مرکز آمار و رصد شهری / سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
2کارشناس ارشد امنیت اطلاعات
چکیده مقاله:
شهرهای امروز با چالش‌های مختلفی از جمله رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست، تاب‌آوری اجتماعی، آلودگی هوا و ترافیک روبرو هستند. با در نظر داشتن این چالش‌ها، نیازمند اطلاعاتی برای تحلیل و پیش‌بینی در جهت مدیریت بحران‌ها در شرایط خاص هستیم. بسیاری از شهرها در حال سرمایه‌گذاری در تحقیقات فناوری اطلاعات و توسعه سیاست‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند. با توجه به روند ICT برای شهرهای پایدار هوشمند، فرآیند برنامه‌ریزی آینده شهر، بسیار مهم است. در این راستا یکی از تجربیات موفق نگارندگان این مقاله استفاده از تحلیل‌های پژوهشگران با در اختیار گذاشتن داده‌ی غیر حساس بصورت داده باز و داده‌ی حساس بصورت ناشناس‌سازی شده با پیروی از قوانین PDPC می‌باشد.
این تجربه بر اساس مطالعه نمونه‌های جهانی صورت گرفته با چارچوب پیکره دانش مدیریت داده DMBOK تطبیق دارد و نیارمند حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات است.[1]این امر مقدمه ای بر پیاده‌سازی حکمروایی داده در سازمان‌ها با رعایت کلیه وجوه مدیریت داده شامل تولید و اشتراک داده‌، اطمینان از کیفیت داده‌، یکپارچگی داده‌ بین سازمان‌ها و بخش‌های مختلف، حفظ حریم خصوصی افراد، شیوه انتشار آزاد اطلاعات و مباحث مرتبط با آن است.
کلیدواژه ها:
حکمروایی داده، داده باز، ناشناس‌سازی داده، شفافیت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است