ارزیابی و بهبود کیفیت کلان داده های سازمان ها
کد مقاله : 1056-NCAEA
نویسندگان:
انسیه سادات موسوی نژاد *1، بهار فراهانی2
1مهندسی صنایع، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2استاد، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
امروزه داده ها یکی از مهم ترین دارایی های سازمان های بزرگ به حساب می آیند و اغلب تصمیماتی که در سازمان گرفته می شود، بر
پایه این داده ها است. اهمیت و نگهداری داده ها، منجر به ظهور کلان داده ها شده است. سازمان ها با نگهداری و تحلیل کلان داده ها به
دنبال کسب ارزش هستند. اما باید توجه داشت، همه داده ها از کیفیت مناسبی بهره مند نیستند و نگهداری داده های بی کیفیت در سازمان،
منجر به هدر دادن منابع سازمان وبه تبع آن، تحلیل های غلط و تصمیم گیری های جبران ناپذیری خواهدشد. طی دهه های اخیر، مطالعات
گسترده ای در مورد بررسی کیفیت داده و کلان داده در سازمان ها انجام شده است. پژوهش هایی که در سال های اخیر در این زمینه
انجام شده است، در این مقاله، به سه دسته ی شناسایی ابعاد کیفیت داده، ارزیابی کیفیت داده و بهبود کیفیت داده طبقه بندی شده
است. همچنین در این مقاله سعی شده است، مزایا و معایب موجود در هر دسته بررسی شود و در نهایت کارهای آتی در زمینه بررسی
کیفیت داده ها پیشنهاد شود.
کلیدواژه ها:
کیفیت داده، کلان داده، ابعاد کیفیت داده، ارزیابی کیفیت داده، بهبود کیفیت داده.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است