ارائه رویکردی برای پردازش رخداد در اینترنت اشیاء با استفاده از تطابق الگویی در گراف‌های RDF
کد مقاله : 1051-NCAEA
نویسندگان:
روناک دهقان *1، فریدون شمس علیئی2
1دانشگاه شهید بهشتی
2دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
چکیده مقاله:
امروزه با وجود منابع متعدد در حوزه‌ی اینترنت اشیاء از جمله حسگر‌ها و اشیاء هوشمند با گستره‌ی وسیعی از رخداد‌های خام مواجه هستیم. همچنین نیازمندی‌های جدیدی برای استنتاج رخداد‌های ساده و پیچیده از رخدادهای خام جمع‌آوری شده از حسگرها به وجود آمده است. از این رو می‌بایست سامانه‌های محاسباتی در حوزه‌ی اینرنت اشیاء، رخداد‌ها را پردازش کنند تا امکان ارائه‌ی پاسخ مناسب در سیستم‌های اینترنت اشیاء فراهم آید. قابلیت پردازش رخداد بایستی به عنوان مؤلفه به سیستم‌های پشتیبان اینترنت اشیاء افزوده ‌شود که شامل الگوریتم‌های پردازش داده جهت شناسایی رخداد‌ها از داده‌های خام موجود است. اما نکته قابل توجه ناهمگونی منابع موجود است. برای حل مسأله ناهمگونی، از فناوری‌های وب معنایی استفاده خواهیم نمود. در این رویکرد تمام رخداد‌های خام جمع‌آوری شده از منابع متعدد را با استفاده از مدل داده‌ای RDF به سه‌تایی‌های RDF تبدیل می‌کنیم. چرا که سیستم‌های پردازش رخداد‌های پیچیده محدود به شماتیک های خاصی که توسط کاربران تعریف شده اند، هستند و اساساً با رخدادهای اولیه‌ی سطح پایین و پاسخ‌های تعریف شده مواجه هستند. بنابراین، یکپارچگی دانش جهت استخراج اطلاعات سطح بالا در نظر گرفته نشده است. ادغام رویکرد‌های پردازش رخدادهای پیچیده با مدل‌های نمایش دانش مثل RDF منجر به پردازش معنایی رخداد‌های پیچیده می‌شود که هر رخداد به جای استفاده از چندتایی های رابطه‌ای به عنوان سه تایی‌های RDF مدل می‌شوند. این امر باعث می‌شود سیستم‌های پردازش معنایی رخداد‌های پیچیده از مزایای مدل داده‌ای RDF استفاده کنند و در نهایت و با استفاده از الگوریتم‌های کاوش قواعد وابستگی، الگوهای رخدادی پیچیده تر را استخراج می‌کنیم.
کلیدواژه ها:
پردازش رخداد، اینترنت اشیاء، الگوهای رخدادی، RDF، فناوری‌های وب معنایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است