نقش معماری سازمانی و شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در صنعت بیمه با رویکرد مدیریت استراتژیک (مورد مطالعاتی: بیمه پارسیان استان گیلان)
کد مقاله : 1047-NCAEA
نویسندگان:
زهرا کاظم نژاد *، فرهاد بازیار
بیمه پارسیان استان گیلان
چکیده مقاله:
ارزیابی مدیریت ریسک، بخشی از برنامه ریزی جامع راهبردی در هر سازمان است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و ارزیابی مؤلفه های ریسک های مدیریت استراتژیک در بیمه پارسیان استان گیلان است. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی که روش گردآوری اطلاعات در آن میدانی و کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن پرسشنامه است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان بیمه پارسیان استان گیلان است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از ترکیب روش های داده بنیاد (GT) و آنالیز ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) استفاده شد. پس از تحلیل داده ها 46 زیرمؤلفه شناسایی شدکه این مفاهیم به عنوان ریسک های مدیریت استراتژیک در بیمه پارسیان استان درنظر گرفته شدند. مفاهیم فوق در نهایت به 9 گروه یا دسته طبقه بندی شدند. عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدهای) و عوامل داخلی(قوت ها و ضعف ها) در قالب 59 عامل توسط ماتریس SWOTتحلیل گردیدند. و در نهایت به بررسی ارتباط بین معماری سازمانی و مدیریت استراتژیک پرداخته شد و سپس با توجه به یافته ها در این تحقیق پیشنهاداتی براساس مؤلفه های شناسایی شده ارائه گردید.
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، مؤلفه های ریسک، بیمه، مدیریت استراتژیک، SWOT، پارسیان، گیلان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است