بهبود عملکرد سازمان ها بر پایه فرآیند کاوی (مورد مطالعاتی: بیمارستانی دانشگاهی در تهران)
کد مقاله : 1046-NCAEA
نویسندگان:
میلاد نعیمایی عالی *1، علی بزرگی امیری2، محمد جواد محسنی3، روح اله شیرزادی4
1دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران
2دانشیار دانشکده مهندسی صنایع-پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران
3مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
4ریه، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود عملکرد در سازمان‌ها، پایش و ارتقای فرآیندهای آن‌ها از طریق فرآیندکاوی است. در این پژوهش فرآیند بخش اورژانس بیمارستانی دانشگاهی در تهران به‌عنوان مطالعه موردی برای بهبود عملکرد انتخاب گردید. فرآیند موردمطالعه، رخدادهایی که از لحظه ورود بیمار به بخش اورژانس آن بیمارستان تا لحظه خروج او از این بخش اتفاق می‌افتد را شامل می‌شود. در مرحله اول نگاره رخداد از پرونده‌های فیزیکی بیماران و مشاهده مستقیم فعالیت‌ها استخراج شد. به علت گستردگی فرآیندهای درمانی و غیر درمانی بخش اورژانس، با ترکیب ویژگی بستری شدن در بخش اورژانس، بستری نشدن، انتقال به بخش دیگر بیمارستان یا خروج از آن، نگاره‌های رخداد به چهار قسمت تقسیم شدند و سپس سؤال‌های فرآیندکاوی مطرح گردیدند. در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم‌های آلفا و فازی، مدل‌های فرآیندی پتری نت و فازی کشف شدند و اعتبار این مدل‌ها با معیار تناسب کشف شد، سپس به نحوه تحویل کار روی منابع پرداخته شد و اهمیت منابع مشخص گردید. سپس رابطه‌ی بین جنسیت، سن و سطح تریاژ با فعالیت‌های انجام‌شده برای بیماران بررسی شد. در فاز نهایی به بررسی نتایج پرداخته شد و گلوگاه‌های فرآیند تحلیل شد و در نهایت پیشنهاد‌هایی برای بهتر کردن انجام فعالیت‌ها در نقاط گلوگاهی ارائه گردید.
کلیدواژه ها:
فرآیندکاوی، نگاره رخداد، بخش اورژانس، کشف فرآیند، بهبود فرآیند
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است