مروری برالگوهای تدوین قابلیتهای کسب وکار جهت استفاده در مدلسازی معماری کسب وکار
کد مقاله : 1043-NCAEA
نویسندگان:
اکبر نبی الهی *1، سمیه درخشان2، ناصر خانی3
1دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
2دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، اصفهان
3استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، اصفهان
چکیده مقاله:
امروزه معماری سازمانی به عنوان یکی از الگوهای رایج برنامه ریزی فناوری اطلاعات شناخته شده است و کاربرد آن به عنوان یک فرایند عمومی در همه سازمانهای بزرگ و متوسط به رسمیت شناخته شده است. معماری سازمانی وسیله ای امیدوار کننده برای همراستایی تغییرات مورد نیاز در استراتژی و فرآیندهای کسب و کار سازمان با چشم انداز پیچیده فناوری اطلاعات است و به یکی از اولویت های اصلیCIO (مدیر ارشد فناوری اطلاعات) تبدیل شده است. با توجه به اینکه مبحث مدیریت معماری سازمانی یکی از ضرورتهای امروزی سازمانهاست و یکی از چالشهای مدیریت معماری سازمانی، ارائه الگوهای تدوین قابلیتهای کسب وکار سازمان می باشد در این مقاله به مرور مفهوم قابلیت کسب و کار و معرفی الگوها و روشهای شناسایی و مدلسازی قابلیت های کسب وکار توجه شده است. مطالعات نشان می دهد روشهای مختلفی در زمینه شناسایی قابلیتهای کسب و کار می توان ذکر کرد که برخی از آنها از مدلهای مرجع و بهروش ها استفاده می کنند و برخی با بهره گیری از مدلهای دیگر سازمان از جمله زنجیره ارزش، مدل مرجع خدمات(در چارچوب معماری سازمانی ایران) و روشهای مبتنی بر ابزار به تهیه نقشه قابلیت ها می پردازند. استفاده از هر روش نیازمند شناخت کافی، کسب دانش و مهارت لازم ، جمع آوری اطلاعات ضروری و سپس کسب تجربه می باشد.
کلیدواژه ها:
مدیریت معماری سازمانی، برنامه ریزی قابلیتهای کسب و کار ، چارچوب توگف، نقشه قابلیتهای کسب و کار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است