مدل بهبود فرآیند‌های معماری سازمانی در روند مدیریت فناوری به منظور توسعه خدمات مالی در بانک ملی ایران
کد مقاله : 1042-NCAEA
نویسندگان:
عبدالمجید سعادت نژاد *1، علی شایان2
1مدرسه کسب و کار مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
باتوجه به تغییرات و پویایی فناوری در محیط خارجی و پیرامون سازمان‌ها، لزوم ایجاد تغییرات در فرآیندها و ساختار سازمانی به منظور انطباق با این جریانات بسیار حائز اهمیت و حیاتی می‌باشد، از همین رو، اهمیت رویکردهای چون تدوین فرآیندهای معماری سازمانی به منظور اصلاح و بهبود فرآیندهای فعلی و جهت‌دهی مناسب آنان برای پاسخگویی مناسب به این تغییرات را دوچندان نموده است. به همین دلیل باتوجه به مشکلات و نیاز بانک ملی در روند توسعه خدمات مالی خود برای افزایش سطح و توانمندی رقابتی خود در بازار هدف و بالا بردن سهم‌بازار خود، لزوم ایجاد مدلی براری بهبود فرآیند‌های معماری سازمانی در روند مدیریت فناوری به منظور توسعه خدمات مالی در بانک ملی ایران را دو چندان نموده است، از همین رو در این پژوهش با محوریت این هدف اقدام به شناسایی عوامل موثر در این حوزه از پژوهش‌های پیشین گردیده و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی در دو فاز تحلیل عاملی اکتشافی برای غربالسازی و طبقه‌بندی عوامل در قالب یک مدل مفهومی و تحلیل عاملی تاییدی به منظور تدوین معادلات ساختاری و تایید مدل بهره‌گرفته شده است. لازم به ذکر است در این پژوهش از نظر 126 کارشناس و 14 خبره استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص معماری کارایی، معماری داده‌ها و معماری فرآیندهای کسب و کار جزء تاثیرگذارترین عوامل در مدل تدوین شده می‌باشند.
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، مدیریت فناوری، توسعه خدمات مالی، بانک ملی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است