توسعه مدل مرجع شهر هوشمند با بهره‌برداری از مدل مرجع خدمات دولت الکترونیک
کد مقاله : 1041-NCAEA
نویسندگان:
شهرزاد تاج پور، اکبر نبی الهی *، فرامرز صافی
دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
چکیده مقاله:
شهر هوشمند، شهری است که از فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات و سایر ابزار‌ها به منظور بهبود کیفیت زندگی، کارایی عملیات، خدمات و پیچیدگی‌های شهری استفاده می‌کند؛ و تحقق نیاز‌های نسل‌های حاضر و آتی را با توجه به جوانب اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی تضمین می‌نماید. شهر هوشمند به عنوان راهکاری برای حل چالش‌های ناشی از رشد انفجاری جمعیت و شهر‌سازی مطرح شده و با چالش‌هایی مانند فقر، سلامت، امنیت، نیاز‌های انرژی و آلودگی روبرو خواهد بود؛ و این مشکلات و چالش‌‌ها باید با استفاده از الگوی مناسب شهر هوشمند در مدیریت شهر حل شوند. هدف از توسعه مدل مرجع شهر هوشمند، ایجاد راهکار‌ی برای حل مشکلات و چالش‌های پیاده سازی و اجرای شهر هوشمند توسط سازمان‌ها می باشد. مطالعات پیشین نشان می‌دهد مدل‌های مرجع و معماری شهر هوشمند در سطوح مختلف از دیدگاه فنی تا دیدگاه مدیریتی در برخی کشورها توسعه یافته است. نمونه‌ای از این مدل‌ها در این مقاله مطرح شده و مزایا و معایب آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با الگوبرداری از مدل‌های مرجع موجود، طرح کلی مدل مرجع مناسب برای استفاده در توسعه شهر هوشمند در کشور پیشنهاد می‌شود. به دنبال آن با تطبیق مدل مرجع خدمات در چارچوب معماری سازمانی ایران، خدمات لایه کسب و کار شهر هوشمند مشخص شده است.
کلیدواژه ها:
شهر هوشمند، معماری سازمانی، مدل مرجع، مدل مرجع خدمات، چارچوب ملی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است