بررسی نقش معماری سازمانی در قابلیتسازی فناوری اطلاعات
کد مقاله : 1040-NCAEA
نویسندگان:
مینا رنجبرفرد *، سیده ریحانه میرسالاری
گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده مقاله:
امروزه، رشد فناوری و انفجار اطلاعات، منطق کسب وکار را زیر سوأل برده و منجر به تغییرات سازمانی شده است. اکنون این فناوری اطلاعات است که بعنوان یک ابزار ضروری در افزایش رقابت جهانی شناخته می شود؛ ابزاری که تأثیرات قابل توجه اش در بهره وری سازمان ها اثبات شده است. در نتیجه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی سازمانی را به منظور قابلیت سازی فناوری اطلاعات، تجربه می کنند. معماری سازمانی رویکرد تقریباً جدیدی است که امروزه بعنوان روشی مؤثر در تطبیق اهداف راهبردی سازمان ها با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن در ایجاد قابلیت های فناوری اطلاعات غیرقابل انکار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معماری سازمانی در قابلیت سازی فناوری اطلاعات و شناسایی ارتباط مزایای حاصل از آن با انواع قابلیت های فناوری اطلاعات یک سازمان است و از این طریق به شفاف سازی نقش معماری سازمانی در قابلیت سازی فناوری اطلاعات در سازمان می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزایای پیاده سازی معماری سازمانی منجر به ایجاد و بهبود قابلیت های فناوری اطلاعات سازمان می گردد و به ترتیب بر روی قابلیت مدیریت فناوری اطلاعات، قابلیت زیرساخت منعطف فناوری اطلاعات و قابلیت مهارت کارکنان تأثیر می گذارد.
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، مزایای معماری سازمانی، انواع قابلیت فناوری اطلاعات.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است