ارائه چارچوب چیرگی خدمات در تدوین استراتژی و معماری تحول دیجیتال شرکت‌های بیمه
کد مقاله : 1036-NCAEA
نویسندگان:
شیرین ضیایی دوستان *1، شاهین فتاحیانی2، رضا درخشی3
1کارشناس معماری سازمانی IT بیمه ایران
2مدیر کل فناوری اطلاعات و آماربیمه ایران
3کارشناس بخش توسعه بیمه ایران
چکیده مقاله:
به دلیل تغییر نیازهای مشتریان، ورود رقبای جدید مانند اینشورتک‌ها به صنعت بیمه و افزایش گستره دیجیتالی شدن، ضروری است که شرکت‌های بیمه به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند. از آن‌جا که اغلب این سازمان‌ها نیاز دارند تا محیط سازمانی، الگوی کسب وکار، سیستم‌های اطلاعاتی و حتی فرآیندهای خود را به گونه‌ای تغییر دهند که با فناوری‌های دیجیتالی روز قابل انطباق باشد، تدوین استراتژی دیجیتال و تغییر در معماری سازمانی از اقدامات مهم در این زمینه به شمار می‌روند. اما تمرکز برروی تجربه مشتری به تنهایی کافی نیست بلکه جهت‌گیری راهبردی سازمان باید به سمت مشتری‌محور بودن باشد و در ترسیم جزئیات قسمت‌های دیگر از مشارکت مشتریان استفاده کرد. از طرفی تحول دیجیتال به معنای تغییر یافتن شرایطی است که در آن ارزش به مشتری داده می شود. از این روی می‌توان از چارچوب چیرگی خدمات (SDF) به عنوان هسته استراتژی و معماری دیجیتال استفاده کرد که بر توسعه خدمات نوآورانه و هم‌آفرینی ارزش با مشارکت مشتریان تأکید می کند. شرکت‌های بیمه باید در مسیر حرکت به سمت دیجیتالی شدن، با استفاده از این چارچوب، فرآیندها و ساختارهای چابک، انعطاف پذیر و مشارکتی را ایجاد ‌کنند. در پژوهش حاضر تدوین استراتژی دیجیتالی بر پایه چارچوب چیرگی خدمات در صنعت بیمه ارائه می‌گردد و در پی اجرای آن یک معماری جهت تبیین چارچوب پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه ها:
تحول دیجیتال، چیرگی خدمات، معماری سازمانی، استراتژی، فرایند، چارچوب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است