به کارگیری متدولوژی مناسب برای مدیریت پروژه های پیاده سازی معماری سازمانی در یک شرکت بیمه
کد مقاله : 1033-NCAEA
نویسندگان:
مجتبی رحمانی *1، مسعود طاهری2
1کارشناس سیستم ها و روش ها. شرکت بیمه کوثر
2بیمه کوثر
چکیده مقاله:
اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از مهم ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی سازﻣﺎﻧﻲ برای هم راستایی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه ی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مدیریت و اجرای طرحهای "معماری سازمانی" یک فرآیند دشوار و پرهزینه در سازمان ها به خصوص شرکت های بیمه است که تنها آشنایی یا علاقمندی به این رویکرد منجر به اجرای موفق آن نخواهد شد. بررسی تجربیات حاصل از دودهه معماری سازمانی در ایران نیز مؤید همین نتیجه است که تنها سازمان هایی که با درک صحیح از نحوه مدیریت پروژه معماری سازمانی، تمهیدات لازم را مهیا و سپس اجرای پروژه معماری سازمانی را شروع نموده اند، سرانجام به نتایج دلخواه و پیش بینی شده دست یافته اند.
در این مقاله، ابتدا انواع چارچوب های معماری سازمانی معرفی گردیده و در ادامه متدولوژی های موجود جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه ها بررسی، و در نهایت متدولوژی مناسب جهت مدیریت پروژه پیاده سازی معماری سازمانی در یک شرکت بیمه با توجه به نقش فناوری اطلاعات در آینده این صنعت، بررسی می گردد.
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، مدیریت پروژه، چرخه عمر پروژه، زنجیره ارزش بیمه، فناوری اطلاعات و صنعت بیمه.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است