تدوین ساختار و روش توسعه مفهومی بانکداری شناختی (از منظر چارچوب معماری سازمانی توگف)
کد مقاله : 1028-NCAEA
نویسندگان:
نجمه نوذر *1، ایمان رئیسی وانانی2
1مدیر پروژه فناوریهای نوین بانکی شرکت بهسازان دانشجوی دکتری حرفه ای(DBA) بانکداری دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس
2دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی متخصص داده و تحلیلگر ارشد کسب و کار
چکیده مقاله:
درصورتیکه مایکل پورتر نظریه مزیت رقابتی خود را در این عصر بازنویسی می‌کرد، بی شک مزیت ناشی از ظهور تخصص دیجیتال از مهمترین عوامل تاثیرگذار بود.[3] تحول دیجیتال اجماع فناوری دیجیتال در تمام زمینه‌های کسب و کار است که نحوه عملکرد و ارائه ارزش به مشتریان را تغییر داده است. در سالهای اخیر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یکی صنایع زیرساخت و تأثیرگذار در اقتصاد و پیشرو در فناوری مطرح شده است و بانک‌ها در پی تدوین نقشه راه دیجیتال خود هستند. در صورتیکه بانکداری دیجیتال را نوعی بانکداری نوین در نظر داشته باشیم، فناوری‌های مانند بانکداری شناختی، بانکداری هوشمند، بانکداری باز و بانکداری اجتماعی ستون‌های آن می‌باشند.
بانکداری شناختی با بکارگیری محاسبات و فناورهای شناختی می‌تواند با تحلیل اتوماتیک و پیشرفته، بکمک فناوری یادگیری عمیق روی کلان داده متشکل از تراکنش‌ها، رفتار و سلیقه‌های مشتریان(شناختی که از مشتریان کسب می‌کنند)، خدمات شخصی‌سازی شده‌ای به آنها ارائه کنند. سیستم‌هایی مانند دستیارهای مجازی، مشاورهای هوشمند، سیستم‌های پیشنهاددهنده شناختی از جمله سیستم‌هایی هستند که در این بانکداری بکار گرفته می‌شوند. از آنجاییکه توسعه بانکداری شناختی پیچیدگی دارد، معماری سازمانی کمک می‌کند که این توسعه اصولی‌تر و با کیفیت بهتری انجام شود. توگف به عنوان یک روش و چارچوب معماری سازمانی اثبات شده، توسط سازمانهای برجسته جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، ساختار و روش توسعه مفهومی بانکداری شناختی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم بانکداری دیجیتال از منظر چارچوب معماری سازمانی توگف مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
بانکداری شناختی، محاسبات شناختی، معماری سازمانی توگف، دستیار شناختی، مشاور هوشمند، سیستم‌های پیشنهاددهنده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است