مقایسه روش های ارزیابی معماری زیرساخت فناوری اطلاعات
کد مقاله : 1027-NCAEA
نویسندگان:
سید ابوذر مزارعی *1، سید رئوف خیامی2
1داشنگاه صنعتی شیراز
2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
چکیده مقاله:
معماری سازمانی فناوری اطلاعات یا به اختصار معماری سازمانی، با توصیفی کل نگر و جامع از کارکردهای فناوری اطلاعات در سازمان، سعی می نماید که پیچیدگی استفاده از این فناوری را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر این ابزار در راستای نیل به اهداف سازمانی شود. معماری سازمانی شامل مجموعه ای از مدلهای توصیف کننده عملکرد مولفه های مختلف این فناوری یا جنبه های گوناگون کاربرد آنها در یک سازمان می باشد .بدین شکل مدیریت توسعه و نگهداری فناوری اطلاعات در سازمان بهتر انجام می شود.
در این مقاله مولفه معماری زیرساخت، در معماری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. مولفه زیرساخت فناوری اطلاعات، به عنوان بخش مهمی از معماری اطلاعات سازمانی، نقشی کلیدی را در مهندسی صحیح معماری اطلاعات سازمانی ایفا می کند. تا کنون روش های مختلفی جهت ارزیابی این مولفه ارایه شده اند که هر کدام جنبه های مختلفی از زیرساخت فناوری اطلاعات را پوشش داده اند. این مقاله به معرفی و مقایسه این مدل ها می پردازد.
کلیدواژه ها:
معماری اطلاعات سازمان، معماری زیرساخت فناوری اطلاعات، ارزیابی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است