ارائه روشی برای جمع‌آوری خودکار داده‌ها برای مدل‌سازی خودکار معماری سازمانی
کد مقاله : 1020-NCAEA
نویسندگان:
منصوره بزرگی *1، دکتر اسلام ناظمی2
1گرروه آموزشی مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات. دانشکده مهندسی کامپیوتر.دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران
2دانشکده مهندسی کامپیوتر
چکیده مقاله:
امروزه، تقریباً همه سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های مؤثر، به فناوری اطلاعات بستگی دارند. و همچنین، پیچیدگی سازمان فناوری اطلاعات بطور چشمگیری افزایش یافته است. برای مدیریت این پیچیدگی رو به رشد، مدل های معماری در اوایل، ارائه شده بودند. مدل ها، به عنوان روشی برای مستندسازی معماری های فعلی و توصیف معماری احتمالی آینده، هسته اصلی معماری سازمانی را تشکیل می دهند.
هدف از مدل های معماری نشان دادن یک واقعیت پیچیده به روشی قابل کنترل است. با این حال، اعتماد شدید معماری سازمانی به کار دستی، مانع پیشرفت می شود. فرآیندهای مدل سازی دستی هر دو زمان گیر (گران قیمت) و همچنین مستعد خطا هستند، و پس از نصب مدل، به مرور زمان با منسوخ شدن مدل همراه است. چنانچه داده‌های مورد نظر در مدل سازی به صورت خودکار جمع‌آوری گردد و عمل خودکارسازی به صورت خودکار انجام شود، می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد سازمان برجا گذارد.
در این تحقیق ابتدا به معرفی مفاهیم و ابزارهای استفاده شده می پردازیم و سپس کارهای پیشین را بررسی می کنیم و در آخر رویکرد پیشنهادی خود را مطرح می-کنیم و سپس نتیجه گیری می کنیم.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات، معماری سازمانی، جمع آوری خودکار داده ها، مدل سازی خودکار، پایگاه داده مدیریت پیکربندی، اسکنر خودکار شبکه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است