تدوین معماری سیستمهای اطلاعاتی شرکت گاز استان اصفهان
کد مقاله : 1018-NCAEA
نویسندگان:
شهره آجودانیان *1، اکبر نبی الهی2، مهرناز مهرآیین3
1دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،
2دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
3کارشناس فناوری اطلاعات، واحد فناوری اطلاعات، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان
چکیده مقاله:
تدوین برنامع جامع فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یک برنامه تحول سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توجه مدیریت ارشد سازمان و واحد فناوری اطلاعات شرکت قرار گرفت. این مقاله با هدف نشان دادن بخشی از نتایج طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و معماری وضع مطلوب سامانه های اطلاعاتی شرکت که بخشی از طرح جامع فناوری اطلاعات شرکت گاز استان است، تعریف شده و هدف از آن تحلیل وضع موجود فناوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی شرکت می‌باشد. این پروژه در چهار مرحله و براساس روش توسعه معماری مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی ایران و چارچوب بین المللی توگف انجام شده است. بررسی وضعیت موجود سامانه های اطلاعاتی شرکت حاکی از تنوع و گستردگی سیستمهای اطلاعاتی می باشد که در واحدهای مختلف سازمان در حال استفاده است. با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، اهداف و راهبردهای فناوری اطلاعات شرکت تهیه و تدوین گردید. با الگوبرداری از مدل مرجع فناوری اطلاعات در حوزه نفت و گاز و با تطبیق سامانه های موجود با مدل مرجع نرم افزار ارائه شده در چارچوب ملی، به تحلیل شکاف سامانه های موجود و وضع مطلوب پرداخته شد. بدین ترتیب وضعیت مطلوب سامانه های اطلاعاتی شرکت مشخص گردید.
کلیدواژه ها:
معماری سیستم‌های اطلاعاتی، معماری سازمانی، چارچوب معماری سازمانی ایران، چارچوب توگف.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است