توسعه معنایی آزمون رانه لایه معماری فرآیندهای کسب و کارمبتنی بر چارچوب توگف
کد مقاله : 1015-NCAEA
نویسندگان:
مهدی رحمانیان *1، رامین نصیری2، مهران محسن زاده3، رضا روانمهر4
1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت
2گزوه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
3گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تخقیقات تهران
4گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
معماری یک سازمان، تشریح‌کننده عناصر و جزییات تشکیل دهنده آن است. به منظور توسعه معماری یک سازمان، لازم است اجزا و عناصر آن به طور دقیق توصیف گردد. یک توصیف کامل باید در برگیرنده ی نحو و معنا باشد. پژوهش هایی که به توصیف نحوی و معنایی معماری یک سازمان پرداخته اند، در راستای خاصی از توصیف استفاده کرده اند و هیچ یک با هدف توسعه انجام نشده است. پس از توسعه یک محصول، صحت سنجی آن به کمک آزمون ضروری است. هیچ یک از پژوهش ها به شکل مستقیم به این حوزه نپرداخته اند. براساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، به یک مسئله اصلی برخوردیم که لازم است در پژوهش های آتی به آن پرداخته شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش معنا و آزمون در توسعه معماری یک سازمان است.
فرآیندهای سازمانی در درونی‌ترین لایه قرار داشته و متاثر از لایه های بیرونی هستند. عملا مقوله آزمون یک نرم‌افزار کسب‌وکار از بالاترین سطح، یعنی سطح سازمان و فرآیندهای آن شروع شده و به ترتیب به لایه‌های پایین نگاشت می‌شود. بر اساس دیدگاه توسعه آزمون رانه، می توان از آزمون به عنوان یک ابزار توسعه استفاده کرد. می توان از سطح سازمان و فرآیندهای آن شروع کرد و پس از ایجاد مدل توصیفی نحوی و معنایی مناسب از فرآیندهای کسب وکار و نمونه گیری از مدل ایجاد شده، موارد آزمون را استخراج نمود و از آنها در راستای توسعه استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
معماری سازمانی، توصیف معنایی، توسعه آزمون رانه، فرآیند کسب وکار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است