ضرورت ارائه متدولوژی چابک بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران: بررسی راهکارها و ویژگی ها
کد مقاله : 1010-NCAEA
نویسندگان:
علی راضی *1، رضا رضایی2، احمدعلی یزدان پناه3
1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده اقتصاد و مدیریت
2هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
3عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
چکیده مقاله:
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران از چارچوب توگف و روش توسعه آن ADM اقتباس شده است. در این چارچوب بر استفاده از دیدگاه های چابک سازی تاکیده شده ولی تا کنون بر مبنای آن متدولوژی چابکی ارائه نشده است. در این مقاله به ضرورت ارائه متدولوژی چابک بر مبنای چارچوب معماری سازمانی ایران و بررسی راهکارهای لازم و ویژگی های آنها پرداخته می شود. بر این اساس منابع مرتبط با چارچوب ملی، روش های کلاسیک و چابک معماری سازمانی و روش های چابک توسعه نرم افزار و مدیریت پروژه ها مطالعه و بررسی شده و در نهایت تعدادی از متدولوژی های معماری سازمانی با شاخص های چابکی، مقایسه و ارزیابی شده اند. هیچ کدام از منابع مورد مطالعه به تمام راهکارها و ویژگی های لازم برای تدوین متدولوژی چابک بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران اشاره نکرده اند. بکارگیری راهکارها و ویژگی های یافته شده در این مقاله بستگی به شرایط سازمان و محیط پیرامونی آن دارد.
کلیدواژه ها:
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران، معماری سازمانی چابک، متدولوژی چابک، توگف چابک، تجارب عملی چابک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است