ارائه مدل مرجع پیشنهادی برای معماری مدیریت هویت و دسترسی در سازمان‌ها
کد مقاله : 1009-NCAEA
نویسندگان:
تورج اکبری *1، هاتف رسولی2، عبدالرضا ترقی3
1تحلیل‌گر و مدیر پروژه / راهبران هویت مجازی آینده
2مدیر عامل/ راهبران هویت مجازی آینده (برهان)
3رئیس هیئت مدیره / راهبران هویت مجازی آینده (برهان)
چکیده مقاله:
امروزه فقدان وجود رویکرد منسجم و هماهنگ به مدیریت هویت دیجیتال موجب ایجاد مشکلات در همکاری متقابل راه‌حل‌های اختصاصی و کاهش پذیرش گسترده طرح‌های مدیریت هویت شده است. برای توسعه سیستم‌های مدیریت هویت دیجیتال می‌توان از راه‌حل‌های موجود در زیرساخت سازمان، راه‌حل‌های نوین یا توسعه کامل یک سیستم جدید استفاده کرد. نبود یک مدل جهانی و یک چارچوب معماری پذیرفته شده برای مدیریت هویت و دسترسی به عنوان یک راهنما برای بحث، طراحی و ساخت این سیستم‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. معماری امنیت اطلاعات سازمان از حوزه‌های نوظهوری است که به شدت در رویکردهای نوین معماری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت هویت و دسترسی یکی از مؤلفه‌های کلیدی معماری امنیت اطلاعات سازمان به شمار می‌رود. در این مقاله پس از معرفی مختصر مدیریت هویت و دسترسی به عنوان اهرم اصلی اعمال معماری امنیت اطلاعات سازمان، رویکردهای متفاوت موجود به معماری سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی در تأمین امنیت اطلاعات سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، معماری مرجع پیشنهادی برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی ارائه شده و با مدل‌های موجود مقایسه شده است.
کلیدواژه ها:
مدیریت هویت و دسترسی ، هویت دیجیتال، معماری مرجع، معماری مدیریت هویت و دسترسی، معماری امنیت سازمان، معماری سازمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است