ارائه یک چارچوب تخصیص منابع در فناوری اینترنت اشیاء در لایه مه
کد مقاله : 1008-NCAEA
نویسندگان:
فاطمه رحمانی *1، دکتر سید اکبر مصطفوی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
2عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
در رایانش مه الگوی رایانش ابری را به سمت لبه یا مرز شبکه گسترش می دهد و به دنبال کاهش تاخیر سرویس و میانگین زمان پاسخ در برنامه های کاربردی می باشد.اینترنت اشیاء به تدریج هر شئ را آنلاین نموده است و پردازش داده ها در ابر نمی تواند نیازمندی های چنین محیطی را برآورده سازد , اگر تاخیر و اتلاف ناشی از انتقال داده به ابر و سپس بازگرداندن آن به برنامه های کاربردی کم باشد, تاثیر زیادی روی کارآیی دارد و در این راستا رایانش مه گونه بوجود آمد تا در آن رایانش ابری جهت کاهش تاخیر و ازدحام در شبکه ,به لبه های آن تعمیم یابد.
در این مقاله ما یک چارچوب بهینه‌سازی مشترک برای همه گره های مه، اپراتور خدمات داده و مشترکان خدمات داده را پیشنهاد می‌کنیم تا به طرح‌های تخصیص منابع بهینه در یک روش توزیع‌شده دست یابیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که همه گره های مه ، اپراتور خدمات داده و مشترکان خدمات داده قادر به دستیابی به تسهیلات مطلوب برای خود هستند و عملکرد بالا چارچوب پیشنهادی را می تواند در مقایسه با خدمات داده بدون گره‌های مه بدست آورد.
کلیدواژه ها:
تخصیص منابع، رایانش ابری، لایه مه، اینترنت اشیاء، بازی استاکلبرگ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است