تامین جامعیت داده‌های تولید شده توسط اینترنت اشیا در حوزه سلامت هوشمند با استفاده از تئوری آشوب وابسته به فضا و زمان
کد مقاله : 1004-NCAEA
نویسندگان:
محمد همتی زاده *، فریدون شمس علیئی
دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در این مقاله یک پروتکل کنترل جامعیت داده مبتنی بر تئوری آشوب وابسته به فضا و زمان جهت بکارگیری در شبکه سلامت هوشمند ارائه شده است. در پروتکل پیشنهادی، فرآیند کنترل جامعیت در دو فاز اشتراک توالی و تبادل داده صورت می-پذیرد. در فاز اشتراک توالی، طرفین ارتباط با تبادل امن اطلاعات هویتی و با استفاده از مدل آشوب وابسته به فضا و زمان، یک دنباله توالی مشترک را تولید نموده که براساس این دنباله توالی، زمان ارسال بسته‌های اعتبارسنجی در فاز تبادل داده مشخص خواهد شد. عملکرد روش پیشنهادی از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و کارایی آن با پروتکل سنتی کنترل جامعیت داده مقایسه شده است. کاهش پیچیدگی زمانی، کاهش سربار بسته و کاهش انرژی مصرفی نسبت به پروتکل سنتی کنترل جامعیت داده از مزایای روش پیشنهادی محسوب می‌شوند. همچنین نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در برابر انواع حملات ایمن بوده و می‌تواند بعنوان یک سیستم کنترل جامعیت کارآمد در کاربردهای واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیاء، جامعیت داده، شبکه سلامت هوشمند، تئوری آشوب وابسته به فضاوزمان، امنیت اطلاعات.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است