یک راهکار نظریه بازی برای اتحاد سرویس های نرم افزاری بین سازمانی
کد مقاله : 1003-NCAEA
نویسندگان:
عاطفه صالحی *، رسول اسماعیلی فرد
دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده مقاله:
ارائه بسیاری از خدمات شرکت ها و سازمان ها در حوزه تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک مستلزم ارائه خدمات خاص نرم افزاری مورد نیاز توسط سایر سازمان ها است. اما در برخی موارد به دلیل عدم بهره مندی مستقیم از منافع خدمات خاص مورد نیاز سازمان ها یا هزینه نگهداری و پشتیبانی این سرویس ها، سازمان های بالادستی تمایلی به ارائه این خدمت های نرم افزاری ندارند. در این مطالعه، با استفاده از نظریه بازی ها و از طریق ایجاد یک راهکار همکارانه بین سازمان ها و شرکت ها بر مبنای تاثیرات جانبی خدمات، ایجاد اتحادی پایدار در جهت ارائه سرویس های نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفته است. در راهکار ارائه شده سازمان ها و شرکت ها در شرایطی که منافع کافی برای ارائه خدمات آنها وجود ندارد، از طریق ارائه مشوق هایی که قابل بسط به موضوعات مختلف نظیر جنبه های اقتصادی، یارانه های عمومی و مشارکت های عمومی است تشویق به ارائه خدمت شده اند. نتایج آزمایشات بر مبنای بررسی جنبه های مختلف نشان داده است که ایجاد اتحاد بر مبنای این راهکار همواره امکان پذیر است و منافع سازمان ها با افزایش ارائه خدمات افزایش می یابد.
کلیدواژه ها:
یکپارچه سازی سرویس های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی، اتحادهای بین سازمانی، نظریه بازی همکارانه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است