طراحی مراحل معماری‌سازی سیستمی از سیستم‌ها با استفاده از روش‌شناسی‌های تحقیق در عملیات
کد مقاله : 1002-NCAEA
نویسندگان:
محمدرضا مهرگان1، محمد ابویی اردکان2، میترا فهیمی *3
1استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2دانشیار،گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
معماری‌سازی سیستم‌ها یکی از رویکردهای مدیریت و کاهش پیچیدگی است. به صورت کلی برای معماری‌سازی هر سیستمی (سیستم، سیستمی از سیستم‌ها، خانواده‌ای از سیستم‌ها) مراحلی وجود دارد - تحلیل، ترکیب و ارزیابی - که روال کلی را تعیین می‌کند اما ابزار خاصی را پیشنهاد نمی‌کند. تفاوت میان سیستم‌ها قاعدتا منجر به تفاوت میان ابزارهای مورد نیاز نیز می‌شود. از طرف دیگر طبق مبانی نظری مراحل متمایز معماری‌سازی نیازمند روش‌های متمایز است. در این مطالعه می‌خواهیم با معرفی مجموعه‌ایی از روش‌شناسی‌های تحقیق در عملیات، مراحل معماری‌سازی سیستمی از سیستم‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در این راستا با توجه به اهداف هر یک از مراحل معماری‌سازی و تطابق آن با ویژگی‌های روش‌شناسی‌های تحقیق در عملیات، روش‌شناسی‌های مناسب شناسایی و برای طراحی معماری سیستمی از سیستم‌ها بکارگرفته شدند. در نهایت به منظور تأیید پژوهش، روش‌شناسی-های منتخب جهت معماری‌سازی سیستم پژوهشی (دفتر ارتباط با صنعت) که از نوع سیستمی از سیستم‌ها بود، پیاده‌سازی شد.
کلیدواژه ها:
معماری‌سازی سیستمی از سیستم‌ها، مراحل معماری‌سازی، روش‌شناسی‌های تحقیق در عملیات، برنامه‌ریزی تعاملی، روش-شناسی سیستمی نرم، مدل سیستم مانا، سیستم پژوهشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است