ارسال چکیده انگلیسی مقالات
1399-07-18

پیرو مداکرات انجام شده احتمال نمایه شدن خلاصه مقالات توسط IEEE وجود خواهد داشت. لذا از نویسندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش (قطعی یا مشروط) قرار گرفته است دعوت می شود تا تاریخ 19 مهرماه خلاصه انگلیسی مقالات خود را ارسال نمایند. همچنین جهت دریافت آخرین اطلاعات، پیشنهاد می شود در کانال تلگرامی همایش عضو شوید.