سخنرانی آقای دکتر پویان جمشیدی
1399-05-06
سخنرانی آقای دکتر پویان جمشیدی

موضوع سخنرانی آقای دکتر جمشیدی در همایش:

Architectural Tradeoffs in Machine Learning Systems

 

برای آشنایی بیشتر با دکتر جمشیدی صفحه زیر را ملاحظه فرمایید:

https://pooyanjamshidi.github.io/