سخنرانی کلیدی دکتر JOHN GØTZE
1399-05-06
سخنرانی کلیدی دکتر JOHN GØTZE

آقای دکتر جان گوتزه از دانشگاه کوپنهاگ به عنوان سخنران کلیدی در همایش حضور خواهند داشت. موضوع سخنرانی ایشان معماری سازمانی و طراحی دیجیتال برای سازمان های چابک خواهد بود.