قالب ارسال مقاله
1399-01-28
قالب ارسال مقاله

قالب ورد ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی معماری سازمانی در سایت قرار گرفت. مقالات در حداکثر 8 صفحه و به زبان فارسی تنظیم شوند.

برای اطلاعات بیشتر راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید.