راه اندازی سایت کنفرانس
1399-01-26
راه اندازی سایت کنفرانس

سایت چهارمین کنفرانس پیشرفت های معماری سازمانی به صورت آزمایشی راه اندازی شد. به تدریج بخش های مختلف سایت تکمیل خواهد شد. شروع پذیرش مقالات از نیمه اردیبهشت ماه خواهد بود.